Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Regelende de rechtsverhouding tussen Suzanne van Oosten advies | training | coaching en haar opdrachtgevers

1. Inleiding

Suzanne van Oosten advies | training | coaching houdt zich aan professionele gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs (OOA) en de beroepscode van Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Suzanne van Oosten advies | training | coaching: eenmanszaak voor advies, training en coaching.
 • de opdrachtgever: de wederpartij, werkgevers of particulieren.
 • de opdracht: een overeenkomst voor verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd verrichtingen voortkomen.

3. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Suzanne van Oosten advies | training | coaching en de opdrachtgever zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (opdracht)bevestiging c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Suzanne van Oosten advies | training | coaching heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden.

4. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen van Suzanne van Oosten advies | training | coaching zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. Dit betekent dat de offertes en aanbiedingen niet anders zijn dan een aanbod tot het doen van een tegenaanbod.
 2. Een overeenkomst tussen Suzanne van Oosten advies | training | coaching en de opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever of een schriftelijke bevestiging van Suzanne van Oosten advies | training | coaching van een opdracht van de opdrachtgever.
 3. Als acceptatie van een offerte voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Suzanne van Oosten advies | training | coaching schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
 2. Voor annulering van trainingen gelden de volgende voorwaarden: Bij annulering tot 28 kalenderdagen voor aanvang is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd, binnen 28 tot 8 dagen voor aanvang van de training 50% van de kosten voor de training en bij verschuiving binnen 7 dagen voor aanvang van de training het volledige bedrag.
 3. Wanneer annulering niet of te laat plaats vindt, is Suzanne van Oosten advies | training | coaching gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort zijn recht op betaling van alle gemaakte kosten in deze.
 4. Suzanne van Oosten advies | training | coaching is in redelijkheid gerechtigd een geplande afspraak te wijzigen wat betreft locatie en/of tijdstip. Suzanne van Oosten advies | training | coaching zal dit dan uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar dienen te maken, waarbij voor de locatie maximaal 1 uur reistijd (enkele reis) wordt aangehouden.

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. Alle informatie betreffende de opdrachtgever of een werknemer van de opdrachtgever die Suzanne van Oosten advies | training | coaching verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet verstrekt aan niet aan derden, tenzij Suzanne van Oosten advies | training | coaching ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is of Suzanne van Oosten advies | training | coaching hiertoe toestemming heeft verkregen.
 2. Suzanne van Oosten advies | training | coaching zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. 
 3. Persoonsgegevens worden op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier verwerkt en zijn uitsluitend bedoeld voor inhoudelijk gebruik. Communicatie over deze gegevens geschiedt uitsluitend in overeenstemming met betrokkenen. Persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen in het kader van de wet op de privacy. Gegevens kunnen op verzoek van de clie╠łnt worden ingezien of eerder worden verwijderd. Een toelichting is de vinden in onze privacyverklaring (zie www.suzannevanoosten.nl). 

7. Facturering en betaling

 1. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, Suzanne van Oosten advies | training | coaching te betalen.
 3. Bij een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Suzanne van Oosten advies | training | coaching is gerechtigd zijn verplichting tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, op te schorten. Suzanne van Oosten advies | training | coaching zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van zijn dienstverlening. De opdrachtgever is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Hieronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

8. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Suzanne van Oosten advies | training | coaching is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Suzanne van Oosten advies | training | coaching geeft op geen enkele wijze een garantie af, noch is Suzanne van Oosten advies | training | coaching op enige wijze aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde van, of na uitvoering van zijn dienstverlening bij de opdrachtgever c.q. werknemers van de opdrachtgever voordoen en die niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Suzanne van Oosten advies | training | coaching. Suzanne van Oosten advies | training | coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Suzanne van Oosten advies | training | coaching is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een werknemer van de opdrachtgever door Suzanne van Oosten advies | training | coaching verstrekte mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van Suzanne van Oosten advies | training | coaching voor schade voortvloeiend uit de door Suzanne van Oosten advies | training | coaching - eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten - verrichte diensten is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
 5. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Suzanne van Oosten advies | training | coaching aansprakelijk wil stellen.


9. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van Suzanne van Oosten advies | training | coaching is het Nederlands recht van toepassing.